Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

MJ Airplus verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie zal door MJ Airplus niet gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. MJ Airplus verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.

Wijzigingen aan de Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens die de gebruiker op de site invult op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd. MJ Airplus is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Alleen de naam, voornaam, bedrijfsnaam, individuele e-mail adres en opgegeven interessevelden die de bezoeker ons bezorgt, worden opgeslagen. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het een e-mail te sturen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken.

De bezoeker kan steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing.

Bewijs en toepasselijk recht Het Nederlandse recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs.